heyat yoldasi

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
*YAKAMOZ* (2012-09-21 06:00)
>>> H?yat yolda?? axtaranlara <<< Bu s?zl?rim evl?nm?k ist?y?n g?nc o?lan v? q?zlara ?nvanlan?b. H?r ?eyd?n ?nc?, h?yat yolda??n?zda axtard???n?z x?susiyy?tl?rl? ba?l? konkret bir q?rara g?lin. ??nki evlilik geriy? d?n??? olmayan bir m?rh?l?dir. T?bii ki, bu h?km ail? m?s?l?sin? bax?? t?rzind?n, insanlar?n d?nyag?r???nd?n, dini — ?xlaqi prinsipl?r?, ad?t — ?n?n?l?r? ?m?l etm? s?viyy?sind?n as?l?d?r. M?n hadis?y? ?z prizmamdan baxd???ma g?r? bel? dedim. T?bii ki, u?aqlar?n? d???nm?d?n, onlar? yetim v? ba?s?z qoymaq bahas?na h?yat yolda??n? d?yi?dir?n insanlar da var aram?zda, el? bil k?yn?k d?yi?irl?r bel? insanlar. Evl?nm?k ist?y?nl?rin m??yy?n bir fikir v? q?na?t? g?lm?si il? ba?l? bir ne?? metod t?vsiy? etm?k ist?yir?m. ?mumiyy?tl?, ki?il?r v? qad?nlar g?l?c?k h?yat yolda?lar?n? nec? g?rm?k ist?yirl?r, onlarda hans? x?susiyy?tl?ri axtar?rlar? Bir — bir sadalayaq: 1. G?z?llik, yara??ql?l?q. Sual: Zahiri g?z?llik, yoxsa daxili g?z?llik? ?kisi d?. Amma m?tl?q ikisind?n biri varsa. Hans?? El? m?s?l?nin d?y?n n?qt?si m?hz burad?r. M?nc?... 2. Alic?nabl?q. Alic?nabl?q ya n?sild?n — n?sl? ke?ir, ya da t?rbiy? vasit?sil? qazan?l?r. Sual: Namiz?d ?silli — n?cab?tli ail?d?n olub — olmamas?ndan as?l? olmayaraq m?asir m?d?niyy?t v? " t?rbiy? " nin t?siri il? milli — m?n?vi d?y?rl?r? yad bir insand?r. Bu v?ziyy?td? n? ed?c?yik? M?nc?... 3. Var — d?vl?t. " Var — d?vl?tini halal yolla qazand? v? ya haram yolla, m?nim ???n f?rqi yoxdur, he? olmasa, bundan sonra qay?natan?n pulu il? bir az rahat ya?ayar?q! " Bu ??kild? d???n?nl?r ola bil?r. Q?bul edir?m. Sual: Q?z v? ya o?lan varl? bir ail?y? m?nsubdur, bu var — d?vl?t d? ona ?rk?y?nl?k v? ba?qa neqativ x?susiyy?tl?r qazand?r?b. Qar?? t?r?f is? milli — m?n?vi d?y?rl?rimizl? yeti?ib, yax?? t?rbiy? al?b, kas?b bir insand?r v? q?rib?dir ki, ba?qa namiz?d d? yoxdur. ?ki yol var: ya t?rbiy?li, ancaq kas?b, ya da varl?, amma ?rk?y?n. Hans?? M?nc?... 4. Dindar. Sual: ?ki c?r insan. Biri dindard?r, dinin b?t?n ?mrl?rin? riay?t edir, o birisi is? Allah v? Pey??mb?r? ( s.?.v. ) inand???n? des? d?, n? geyim — gecimind?, n? t?rbiy?sind?, n? d? ?m?ll?rind? dind?n ?s?r — ?lam?t var. Hans?? M?nc?... 5. T?hsil. " Ali t?hsilliy?m. H?yat yolda??m?n da ali t?hsilli olmas?n? ist?yir?m ". Yax?? bir ist?kdir. Amma sual: Ali t?hsilli olsa da, ?xlaqdan, m?d?niyy?td?n m?hrum, do?runu yanl??dan ay?ra bilm?y?n bir q?z v? ya o?land?r. Hans?n? se?m?k laz?md?r? Bu c?r ?xlaqa sahib olanlar?, yoxsa ali t?hsili olmasa da, n?mun?vi ?xlaqa, m?d?niyy?t?, t?rbiy?y?, h?yat t?cr?b?sin? malik q?z v? ya o?lan?? M?nc?... 6. Evdar qad?n v? ya i? qad?n?. Bu m?s?l?, ?sas?n, o?lanlara aiddir v? m?asir probleml?rd?n biridir. B?zi ki?il?r maddi ??tinlikl?r? g?r? deyil, ba?qa m?qs?dl?: " S??ortal? i?l?y?n bir h?yat yolda?? ist?yir?m, qarda?, hans? d?vrd? ya?ay?r?q! " — deyib ail? h?yat? qurmaq ist?yirl?r. Sual: S?h?r saat s?kkizd?n ax?am be?? q?d?r i?l?y?n qad?n?n i? yeri, i?i, i? ??raiti n?z?r? al?n?rm?? B?s b?t?n g?n?n? evin?, ail?sin?, u?aqlar?na ay?ran evdar qad?n nec?? Maddi v? m?n?vi b?t?n t?f?rr?atlar y?zl?rl? — minl?rl? ?rn?k ?sas?nda ara?d?r?ld?m?? 7. H?yat yolda?? kimi se??c?yimiz insan?n xarakteri xo?b?xtlik ???n ?n vacib x?susiyy?tl?rd?n biridir. Pessimist, yoxsa optimist? S?birli, yoxsa s?birsiz? ??kr ed?n, yoxsa na??k?r? Q?sqanc, yoxsa q?sqanc olmayan? Eqoist, yoxsa altruist? Fanatik, yoxsa qeyri — fanatik? Kobud, yoxsa xo?xasiyy?tli? H?ssas, yoxsa laqeyd? X?yalp?r?st, yoxsa realist? T?nb?l, yoxsa ?al??qan? Kinli, yoxsa ba???layan? Bo?bo?az, yoxsa s?zl?rinin yerini bil?n? Bunlar?n say?n? art?ra da bil?rik, ancaq hesab edir?m ki, m?qs?d ayd?nd?r. ?ndi sual bel?dir: Bunlardan hans?lar?? M?nc?... Sat?c? olduqca ?ux geyinmi? m??t?rini qap?da qar??lay?r. G?rk?mind?n varl? oldu?u g?r?n?r. M??t?ri: " Ma??n alaca?am, " — deyir. Ma?aza sahibi soru?ur: " ??l?nmi? ist?yirsiniz, yoxsa i?l?nm?mi?? ?g?r t?z?sini ist?yirsinizs?, hans? marka, hans? model, r?ng, motor g?c? v? s. ??l?nmi? ist?yirsinizs?, ?lav? soru?um, ne?? kilometr yol getmi? olsun?" Ma??n alma?a g?l?n insan bunlar?n he? birini d???nm?mi?dir. Sual: Bu v?ziyy?td? ma??n alacaqm?? Son olaraq, m?nc?, h?r sual?n sonunda " m?nc? " nin cavab?n? evlilik " s?f?rin? " ??xma?a haz?rla?an b?y v? g?lin namiz?dl?r doldursunlar. ?Kimnen soruwsan " esas daxili gozelliyidi" deyer. Amma insan oglu xaricini beyenmediyi birinin daxiliyle maraqlanmaz!?nki n? axtard???m?z, harada axtard???m?z, nec? axtarmal? oldu?umuz h?mi?? bu suallara veril?c?k d?zg?n cavablarla ayd?n olacaq. Sizc? el? deyilmi? M?nb?: Ahmet Kurucan: " Xo?b?xt bir ail? ???n h?yat d?rsl?ri
MeLodiM_ (2012-09-21 06:50)
Herkes aile qurmazdan evvel ?mru boyu onunla olacaq adamla bagli bir sira xeyallar qura biler,Evvelceden nece olmasini istediyi ile bagli bir sira neticelere gele biler.Lakin neticede insan robut deyil ki,onu proqlashdirasan,herkesin ?zune uygun xasiyyeti var ve qismetden qachmaq olmaz,xoshbext aile olmaq ucun terefler bir birini oLdugu kimi qebul etmeyi bacarmalidirlar!ve tebiki aile qurduqdan sonra bir sira problemler yashanacaq,bunu birge hell etmeyi bacarmalidirlar...
Cavab | Sitat
Belkede hecne yaxsi deyil ama hersey yaxsi olacaq )
PIANOCU (2012-09-21 12:39)
Heyat yoldawi sifariwle deyil axi, sifariw verim, bu ?lcude, bu xarakterde, bu tipde biri olsun. Men coxdan bu qerara gelmiwem. Xaricen g?zel oglanlara nezeri baxiwlarla bele baxmaq istemerem. Menim ucun evin esl KIWISI olan heyat yoldawi kifayetdir. Alicenab, exlaqli, qeyri-xeyanetkar, sifet quruluwu ise adi olan wexs. Meni sevmek yox, mene h?rmet etmesi, meni anlamasi menim ucun daha vacibdi. Her delisov ewq biter. Ancaq aileni birlikde m?hkem saxlayan- anlayiw ve h?rmetdir. Men heyat yoldawimdan bunu umuram. Ve bilirem ki, bu belede olacaq. Onun mene h?rmetinin qarwiligindasa, ona subay oldugu d?vrden ?lduyu gune qeder sadiq olan, h?rmetini saxlayan, onu anlayan heyat yoldawi qazanacaq. :)
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
bizimkiler (2012-09-24 09:56)
menim omurunun cox hisssesini tek kecire bilersen sozum o cavan qizlaradiki insanin xarici gornusene gore secib QACANLARDIR . telesmeyin. yeri yozdu bir misal telesen tendire duser . cox az bir vaxt alieler xosbext olurlar 60_65 faIz insanlar tam xosbext deyil. 30 faiz ise xosbextditdir. insan hec vaxt tam istediyi adami tapa bilmez menden bu qeder. bu oz fikrimdir
Cavab | Sitat
*YAKAMOZ* (2012-09-24 15:08)
bizimkiler
menim omurunun cox hisssesini tek kecire bilersen sozum o cavan qizlaradiki insanin xarici gornusene gore secib QACANLARDIR . telesmeyin. yeri yozdu bir misal telesen tendire duser . cox az bir vaxt alieler xosbext olurlar 60_65 faIz insanlar tam xosbext deyil. 30 faiz ise xosbextditdir. insan hec vaxt tam istediyi adami tapa bilmez menden bu qeder. bu oz fikrimdir

twk.tam raziyam
Cavab
met (2012-11-03 08:33)
Duzdu tam tapa bilmez ama secdiyine fikir vermelisen eslinde etrafimdakilarin coxu evldiklerine pewmandi cox yaxin biri evlenende dedi ki men ozum getdim ama bir az cetinlik olanda valdeynlerinin ustune atdi mence secende uygun ve qismen anlayiwli birini secesen
Cavab | Sitat
DAGLAR ZIRVESI QARTAL UCUN,RUTUBETLI YARGAN KORAMAL UCUNDUR!!!
PIANOCU (2012-11-03 09:58)
Aile qurmaq paltar almaq deyil ki. Xowuna gelmedi, tezesini alsin.
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
*YAKAMOZ* (2012-11-05 18:28)
PIANOCU
Aile qurmaq paltar almaq deyil ki. Xowuna gelmedi, tezesini alsin.

senin de fikrinde heqiqet var ama 1omur onunla yasayacaq.mueyyen qeder insan oz heyat yoldasini ozune uygun secmelidir.
Cavab
PIANOCU (2012-11-06 01:41)
*YAKAMOZ*, heyat yoldawi her senden xowlanan birisi ola bilmez! Mence aile qurmaga telesmek lazim deyil. Ilk n?vbede o insanin mensub oldugu nesil ve aile tam wekilde ?yrenilmeli. Daha sonra o insanin dunya g?ruwu, fikirleri, heyata baxiwi ile taniw olmalisan. Insanin fikirleri onun xarici g?runuwunden qat-qat vacibdir menim ucun. Men oglanlarin sifetinin g?zelliyinden cox, eqlinin ve daxili varligin g?zelliyine fikir verirem. Zahiren g?zel olanlar meni maraqlandirmir.
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
Heart** (2012-11-06 17:58)
PIANOCU, nesil ele de onem dawimir axi xanim qiz en esasi ozu ve tebii ki Ailesi onemlidi.meselen ele insan taniyiramki ailesi yaxwidi ama etrafinda bezi qohumlari var ki hec deyilesi deyil onda bele cixir ki onun qohumuna gore imtina etmek duzgundur?
Cavab | Sitat
RoYaLaRi ReaLLaSdiRmaGiN eN YaXsI YoLu OyaNmaQdiR...
PIANOCU (2012-11-06 18:46)
Heart**, mence insanin mensub oldugu soy-k?ku vacibdi. Ailesi daha vacibdi. Her wey aileden gelir. Soy-k?kunun vacibliyi tek wexsiyyete tesir etmir. Burda genetik faktorlar var. Bezi nesillerde genetik wekilde olan dehwetli xestelikler var. Ona g?re her wey arawdirilmalidi. Yaman uzun mesele olduye bu. :S
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
[1] 2 >>
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife