Qad?nlar haqq?nda

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
JANNAT (2012-02-09 15:57)
M?h?mm?d pey??mb?r (s): «Qad?n?n ?z ?rin? bir i?im su verm?si g?nd?zl?ri oruc tutub, gec?l?ri namaz q?lmaq ???n oyaq qald??? bir ilin ibad?tind?n ?st?nd?r».
?mam ?li (e) buyurur: «Qad?n?n cihad? ?rin? yax?? baxmas?d?r».
?mam Sadiq (e) buyurur: «?rin? ?ziyy?t edib onu k?d?rl?ndir?n qad?n Allah d?rgah?ndan qovulmu?dur. ?ri il? n?zak?tli olub onu incitm?y?n, h?mi?? s?z?n? qulaq asan qad?n is? nec? d? xo?b?xtdir».
M?h?mm?d pey??mb?r (s): «?lb?tt?, qad?nlar?n ?n yax??s? ?ox ?vladl?, q?lbi mehr-m?h?bb?tl? dolu, hicabl?-?rp?kli, iff?tli, ?rinin qar??s?nda t?vaz?kar olan, qohumlar?n?n yan?nda ?ziz olanlar el?c? d? b?d?nini v? zin?tini ?rinin yan?nda a?kar edib (ancaq) yad ki?il?rd?n gizl?d?n, ?rinin s?z?n? canla ba?la qulaq as?b ?mrl?rin? ita?t ed?n, x?lv?td? g?z?l libaslar geyib ?ri ???n b?z?n?n v? ?z?n? onun ixtiyar?nda qoyan qad?nlard?r.»
M?h?mm?d pey??mb?r (s): ?vladlar?n?z aras?nda o?lanla q?za f?rq qoymay?n. F?rq qoymaq laz?m olsayd? m?n q?zlar? se??rdim...
?bd?rr?hman ?bni Avf revay?t edir;
"Qad?n hamil? qalanda, bu onun ???n, g?nd?z oruclu, gec? namazl?, R?bbin? k?n?ld?n t?slim olmu? m?cahid bir insan?n m?kafat? kimi m?n?n qazanc ?ld? ed?n bir v?ziyy?t hasil ed?r.
Do?um a?r?s? tutanda, he? bir m?xluq onun n? q?d?r ?ox m?kafat qazand???n? haqq?yla idrak ed? bilm?z.
U?aq do?ulanda, k?rp?nin h?r s?d ?mm?yind? anaya bir can canland?rm?? kimi savab g?lir.
U?aq b?y?y?b s?dd?n k?silm?k vaxt? g?l?nd?, v?zif?li m?l?k h?r iki ?iynin? vuraraq dey?r ki:
-He? g?nah?n qalmad?, pak oldun. H?yata g?nahs?z olaraq yenid?n ba?la!"
Ev i?l?rind?n s?d?q? savab? qazanmaq:
H?r evi s?p?rd?y?n?zd? niyy?t ets?niz;
"R?bbim s?nin raz?l???n ???n edir?m, t?mizlik imandand?r, m?l?kl?r tozlu ev? girm?zl?r" ??klind?;
O ev s?p?rm?k i?iniz ibad?t? ?evril?r v? evinizi t?mizl?m?kl? ?st?lik savab qazanars?n?z.
Yen? yem?k bi?ir?rk?n, ba?da b?t?n ev xalq?n? ONun raz?l??? ???n doyurma?a niyy?t edin, Yem?yin h?r ?eyini so?an, t?r?v?z v? s. zikr ed?r?k do?ray?n, sonra bir Fatih? oxuyub ?fl?yin yem?yin i?in?, ba?lay?n qazan?n qapa??n?.
Bax?n nec? ?irin olur o yem?k, h?m d? s?d?q? savab? al?rs?n?z. D???n?n, h?m yem?k, h?m savab n? g?z?l i?dir bu, niy? k?d?rl?nirsiniz.
Niyy?t, ad?tl?ri ibad?t? ?evir?r! Bunu ?sla unutmay?n...
V? bunu da;
Evd? h?r etdiyiniz i?i Allah?n raz?l??? ???n edin. Bel? olsa; he? kimd?n t?rif, iltifat g?zl?m?zsiniz. ??nki xan?mlar h?mi?? diqq?t g?zl?y?r, g?lm?zs?, k?d?rl?n?r. G?zl?m?yin, h?r i?in ?crini ondan ist?yin
?mam Rza (s) Allah R?sulundan (s) r?vay?t ed?r?k bel? buyurub:
“Allah-Taala q?zlara o?lanlardan daha mehriband?r”. (V?sailus-?i?, cild 21, s?h 367)
Atadan daha ?ox anaya haqq verilm?si
Allah R?sulu (s) buyurur:
“M?st?h?b namaz q?lark?n atan s?ni ca??rarsa, namaz?n? k?sm?, lakin anan s?ni ca??rarsa, namaz?n? k?s!” (M?st?dr?k ?l V?sail, cild 15, s?h 181)
Qad?n h?ququ m?q?dd?sdir.Ona g?r? d? onlar?n haql? h?ququnu ?zl?rin? tap??r?n.
Qad?nlara xo?r?ftar olanlardan Allah?n xo?u g?lir,??nki onlar sizin anan?z, q?z?n?z v? xalan?zd?r. Qad?n? sevm?k onu ?zizl?m?k Pey??mb?r s?nn?tidir.
Qad?nlara yax??l?q, insan? c?h?nn?m odundan qoruyan p?rd? kimi olacaqd?r.
Pey??mb?r ?f?ndimiz: Qad?nlara, k?rim olanlardan ba?qas? ikram etm?z. Onlara x?yan?t v? h?rm?tsizlik ed?nl?r ancaq pis adamlard?r.buyurmu?lar.
H?zr?t Muh?mm?d (s) buyurub:
“C?bray?l qad?nlar haqq?nda m?n? o q?d?r tap??r?qlar verdi ki, bo?anman?n yaln?z a??q poz?unluq hal?nda m?mk?n olmas?n? g?man etdim”. (Biharul-?nvar, cild 103, s?h 253)
Sual:M?kt?b? v? yaxud x?st?xanaya ged?rk?n, yaxud
qohumlar? v? qon?ular? ziyar?t ed?rk?n qad?n?n
?tril?n?r?k bay?ra ??xmas?na ??ri?td? icaz? verilirmi?Cavab:?g?r qad?n (yaln?z) qad?nlar?n oldu?u y???nca?a gedirs?
v? ged?c?yi yolda ki?il?rin yan?ndan ke?m?y?c?ks? o zaman
?tirl?nm?k olar. Lakin ki?il?rin oldu?u bazara ?tirl?n?r?k getm?sin? g?ldikd? buna icaz? verilmir.
Pey??mb?rd?n (s) g?l?n h?disd? O, bel? buyurur: “Q?z?l v? ip?k ?mm?timin ki?il?rin? haram, qad?nlar?na is? halald?r.”
Qad?nlar asan a?lar, amma n?d?n a?lar...?Ki?ik bir o?lan anas?ndan soru?du;
-Ana n? ???n a?lay?rsan?
-Ana "??nki m?n bir qad?nam"
-Ba?a d??m?dim s?ni ana!
-Ana u?a?? qucaqlay?b v?"he? bir zaman ba?a d??m?y?c?ks?n"- dey? cavab verdi.
-Ki?ik o?lan atas?na "ata anam n? ???n a?lay?r ?"dey? soru?du
-Ata "B?t?n qad?nlar s?b?bsiz a?laya bil?n qurulu?dad?r "dey? ki?ik o?lan?n sual?n? cavabland?rd?
-Ki?ik o?lan b?y?du,yetkin adam oldu o helede qad?nlar?n n? ???n a?lamaqlar?n?n s?b?bini ?yr?n? bilm?mi?di.
-N?hay?t o?lan ya?land? v? r?hm?t? getdi.C?nn?td? Allaha d?nyada s?b?bini ?yr?n? bilm?y?n o sual? t?krar Allahim "Qad?nlar n? ???n asan a?lar v? s?b?bsiz a?lar?"dey? soru?du
-Rebbi cavab?nda."M?n qad?nlar? x?susi yaratd?m!....B?t?n h?yat?n a??rl???n? da??ya bil?c?k q?vv?td? olmas?na baxmayaraq ba?qalar?na t?s?lli ver?c?k q?d?r yum?aq ?iyinl?r,do?umun a?r?s?nda oldu?u q?d?r do?urduqalar? ?vladlar?n?n nankorlu?una s?yk?nib d?z? bil?c?k g?c? sahib bir ?r?k v? o ?r?y? is? q?vv?t verdim.Ba?qalar?n?n q?vv?tinin qalmad???nda davam ed?c?k ?zmi,ail?sinin x?st?liyind? yorgnlu?a ?h?miyy?t verm?y?c?k o q?dr?ti verdim.H?r c?r ??rt alt?nda v? h?tta analar?n? ?ox pis incid?n u?aqlar?n? sevm?k duy?usunu b?x? etdim.Bu duy?u h?r ya?dak? u?aqlar?n yaralar?n? qucaqlamalar?na,problemlerini dinl?yib payla?malar?na k?m?k edir.H?yat yolda?lar?n?n b?t?n q?surlar?yla sevm?k q?tr?tini verdim.Ki?inin qab?r?as?ndan onlar? ki?inin ?r?yini qorumalar? ???n yaratd?m.Onlara yax?? bir h?yat yolda??n? ?sla incitm?y?c?yini lakin b?z?n d?st?k v? q?vv?tini s?nayacaq davran??larina yol tapaca??n? anlayacaq h?ssas bir z?ka verdim.T?k z?iflik olaraq qad?nlara bir g?z ya?? verdim.Tamamil? ?zl?rinin sahib olduqlar? ehtiyaclar? oldu?unda istifad? etm?k ?zr?...?nsanl?q ???n bir g?z ya??..."dey? cavabland?rd?.
Bir qad?n? he? vaxt a?latma a?ladark?n diqq?tli ol! Allah (c.c) g?z ya?lar?n? g?r?r v? say?r! Qad?n ki?inin qab?r?as?ndan yarad?ld?. Aya??ndan yarad?lmad? ?zilm?sin dey?. Ba??ndan yarad?lmad? ?st?n olmas?n dey?. Amma qollar?n ?ox yax?nl???nda yarad?ld?, daim qorunsun dey?. Q?lbimizin hizas?nda (yan?ndan) yarad?ld?. Daim sevilsin dey?.
H?zr?ti M?h?mm?d (s) buyurub:
Hamil? qad?nlar?n?za s?d verin. Bu u?a??n a?l?n? ?oxaldar.
Hamil? qad?n yemi? yes? ?vlad? g?z?l simal? v? g?z?l ?xlaql? olar.
M?n?vi qidalar,.saleh ?m?ll?r b?tind?ki ?vlada xeyirli olmas?ndan ?lav? h?m d? anan? ruh d??g?nl?y?nd?n d? qoruyur.Bu zaman hamil? qad?n m?n?vi c?h?td?n ?z?nd? bo?luq hiss etm?y?c?k.ruhi araml?q i?ind? olacaqd?r.Dem?li hamil? qad?nlar?m?z namazlar?m?z? vaxtl? vaxt?nda q?lmal?,bacard?qca daim d?st?mazl? olmal?,g?nahlardan ??kinm?li,Qurana qulaq asmal?,onu imkan h?ddind? ?oxlu oxumal?,dua etm?li,imkan olduqda gec? namaz? q?lmal?d?rlar.
QURAN oxumaq:
Hamil?liyin b?t?n aylar?nda x?susi Quran sur?l?rini oxumaq t?vsiyy? olunur.
B?R?NC? ayda c?m? ax?am? v? c?m? g?nl?ri “Yasin” v? “Saffat” sur?l?rini oxuyub qar?na sar? ?f?rm?k;
?K?NC? ayda c?m? v? c?m? ax?am? g?nl?ri “M?lk”sur?sini oxumaq;
???NC? ay c?m? ax?am? c? c?m? g?nl?ri “?li-?mran” sur?sini oxumaq;
D?RD?NC? ay c?m? ax?am? v? c?m? g?nl?ri “?nsan” sur?sini oxumaq;

BE??NC? ay c?m? v? c?m? ax?am? g?nl?ri “F?th” sur?sini oxumaq;
ALTINCI ay c?m? ax?am? v? c?m? g?nl?ri “Vaqi?” sur?sini oxumaq;
YEDD?NC? ayda sonra c?m? ax?am? g?nl?riQuran?n zikrl? ba?layan sur?l?rini-“H?did2,”H??r”,”S?ff”,”C?m?” v? “T??abun”-u oxumaq;
S?KK?Z?NC? ayda ??nb? g?nl?ri s?bh namaz?ndan sonra”Q?dr”sur?sini 10d?f? oxumaq;
Bazar g?nl?ri s?bh namaz?ndan sonra 2d?f? “Tin” sur?sini oxumaq;

Bazar ert?si g?nl?ri “Yasin”sur?sini oxumaq;
??r??nb? ax?am? g?nl?ri “Furqan” sur?sini oxumaq;
??r??nb? g?nl?ri “?nsan “ sur?sini oxumaq;
C?m? ax?am? g?nl?ri “M?h?mm?d “sur?sini oxumaq;
C?m? g?nl?ri “Saffat” sur?sini oxumaq.
DOQQUZUNCU ayda: Bu ayda z?hr v? ?sr namazlar?nda “?sr” v? “Zariyat”sur?l?rini oxumaq m?st?h?bdir.H?m?inin,c?m? ax?am? g?nl?ri”H?cc”,c?m? g?nl?ri is?”Fatir” sur?sini oxumaq ?ox yax?? olard?.
H?zr?t Pey??mb?r(?) buyurub:
“M?nim ?mm?timin ?n yax?? ibad?ti Quran oxumaqd?r”.
Davaml? D?ST?MAZLI olmaq:
D?st?mazl? olan insan t?kc? zahiri c?h?td?n deyil,eyni zamanda m?n?n d? pakla??r.Hamil? qad?nlar imkan h?ddind? daim d?st?mazl? olma?a ?al??mal?d?rlar.X?s?sil? d? yem?k yedikl?ri zaman..
DUA:
Dua Allahla b?nd? aras?nda olan m?n?vi rabit?dir.Dua ed?n insan ?z?nd? m?n?vi rahatl?q hiss edir.Hamil? qad?nlar m?l?kl?r al?min? daha yax?nd?rlar v? onlar?n dualar?n?n q?bul olma ehtimal? ?oxdur.Ax? onlar b?tinl?rind? m?sum k?rp? da??y?r ,onu ?z can?,qan? il? b?sl?yirl?r.

“Ya R?sulum! B?nd?l?rim m?ni s?nd?n soru?duqda s?yl? ki,M?n onlara yax?nam.Dua edib M?ni ?a??ran?n duas?n? q?bul ed?r?m.G?r?k onlar da m?nim ?a??r???m? q?bul edib m?n? iman g?tirsinl?r.Bununla da ola bilsin ki,do?ru yola yeti?sinl?r.(“B?q?r?”)
NAMAZ:
Allah-t?ala bel? buyurur:”S?bir etm?k v? namaz q?lmaqla(Allahdan)k?m?k dil?yin!Bu a??r i? olsa da (Allaha ) ita?t ed?nl?r ???n a??r deyidir”.
M?q?dd?s ?slam dini bu m?s?l?nin d? ?z?rind?n sad?likl? ?t?b ke?m?mi?anan?n n?l?rl? v? nec? qidalanmas? bar?d? ?z qiym?tli t?vsiy?l?rini vermi?dir..H?tda oruc tutma??n vacib oldu?u bir ayda-m?bar?k Ramazan ay?nda hamil? v? s?d ver?n qad?nlara oruc tutma??n z?r?r ver?c?yi t?qdird? onlara oruc tutmaq vacib edilm?mi?,sonrak? ill?rd? h?min orucun q?zalar? vacib bilinmi?dir.?ndi is? g?lin m?sumlar?n(?)t?vsiyy?l?rin? qulaq asaq.
BAL:
Pey??mb?rimiz(s) buyurub:”Siz? iki ??fa ver?n ?eyi t?vsiyy? edir?m:Quran,bir d? bal”.”Kim ?z yadda??n? g?cl?ndirm?k ist?yirs? bal yesin “.
Bal haqq?nda bel? h?disl?r ?oxdur.Bal?n faydalar? dem?k olar ki,he? k?s? gizli deyil.Bal?n t?rkibind? ?oxlu vitaminl?r,duz v? mineral madd?l?r var.Hamil? qad?nlar yax?? olar ki,bal? s?d? qar??d?r?b i?s?nl?r.Bunun h?m onlara,h?m d? k?rp?l?rin? h?dd?n ?ox faydas? var.

XURMA:
Xurma Allah-t?alan?n Qurani –kerimd? ad?n? ??kdiyi meyv?l?rd?ndir.?li (?) buyurur: ”Xurma yeyin.Onda ?ox d?rdl?rin ??fas? var.Hamil? qad?n?n do?um ay?nda ona xurma vers?niz d?nyaya g?tirdiyi u?aq d?z?ml? v? t?qval? olar”.
Hamil?liyin birinci ay?nda h?r g?n iki ?d?d xurmaya”Q?dr “sur?sini oxuyub ac qarn?na yeyin.H?r g?n bir ne?? xurman? s?d il? b?rab?r yeyin.

?NNAB:
?nnab yem?k ?ox faydal?d?r.Buna g?r? d? ikinci ayda h?r g?n iki ?d?d innaba “T?hid”sur?sini oxuyub acqar?na yem?k m?sl?h?tdir.

ALMA:
?mam Sadiqd?n (?) bel? r?vay?t olunub:”?g?r camaat almada gizl?nmi? x?susiyy?tl?rd?n x?b?rdar olsayd?,x?st?l?rini ondan ba?qa ?eyl? m?alic? etm?zdi”.
Alma ?r?k x?st?liyi ???n ?n yax?? d?rmand?r.
Hamil? qad?nlar 9 ay m?dd?tind? 40 ?d?d almaya 40 d?f? “Yusif” sur?sini oxuyub yesinl?r.
Hamil?liyin ???nc? ay?nda h?r g?n bir almaya “Ay?t?l-k?rs?”oxuyub acqar?na yem?k laz?md?r.
Alman?n t?rkibind? d?mir,S vitamini v? mineral madd?l?r m?vcuddur.

?NC?R:
Hamil? qad?nlara faydal? olan meyv?l?rd?n biri d? ?ncirdir.Q?? aylar?nda hamil?lik ke?ir?n xan?mlar onun qurusundan istifad? ed? bil?rl?r.?mam Rza(?) buyurub:”?ncir a??zdan g?l?n pis iyi apar?r,s?m?y? b?rkidir v? a?r?lar? apar?r.Art?q h?min x?st?likl?ri m?alic? etm?y? ehtiyac qalm?r”.
?li (?) buyurub:”?ncir yeyin ki,(burun x?st?liyi olanlarda)burunu yum?ald?r.O,qulunc x?st?liyin? qar?? xeyirlidir.G?nd?zl?r onu ?oxlu,gec?l?r is? az yeyin”.
D?rd?nc? ayda h?r g?niki ?d?d quru ?ncir? ”Tin” sur?sini oxuyub yeyin.

NAR:
Pey??mb?rimiz (?) buyurub:”Nar meyv?l?rin ba??d?r”.
?mam Sadiq (?) buyurub:”H?r k?s nar? yatmazdan ?vv?l yey?rs? s?h?r? q?d?r narahatedici ?eyl?rd?n amanda qalar”.
Hamil? qad?n 9ay boyu 40 g?n 40 ?d?d nara “Yasin”sur?sini oxuyub yesin.
Nar? yey?rk?n i?ind?ki p?rd?ni d? yem?k m?sl?h?tdir.Bel? ki,bir n?f?r ?mam Sadiqin (?) yan?na g?l?r?k ?r?k v? m?d?sind?n ?ikay?t ed?rk?n ?mam ona buyurmu?dur:”?irin nar? i?ind?ki p?rd? il? b?rab?r ye. ??nki nar m?d?ni g?cl?ndirir,h?zmi yax??la?d?r?r,qarn? rahatlay?r”.
Alt?nc? ayda hamil? qad?n h?r g?n bir ?d?d nara “F?th” sur?sini oxuyub yesin.
S?kkizinci ayda c?m? g?nl?ri ?irin nar yem?k m?sl?h?tdir.

YUMURTA:
Yumurta ?oxlu vitaminl?rl? z?ngin olan qida m?hsuludur.Onda B6,E v? D vitaminl?ri m?vcuddur ki,bu da inki?af etm?kd? olan k?rp? ???n ?ox z?ruridir.Buna g?r? d? hamil?liyin be?inci ay?ndan etibar?n h?r g?n bir ?d?d yumurtaya”Fatih?” sur?sini oxuyub acqar?na yem?k laz?md?r.

HEYVA:
Pey??mb?rimiz (?) buyurub:”Hamil? qad?nlar?n?za heyva yedirdin.??nki heyva d?nyaya g??lc?k ?vlad?n?z?n ?xlaq?n? g?z?ll??dirir”.”Siz? heyva yem?yi t?vsiyy? edir?m,??nki heyva a?l? art?r?r”.
?mam Sadiq(?) buyurub:”Hamil? qad?n heyva yem?lidir ki,u?a?? xo? ?tirli v? a??q r?ngli olsun”.
Yeddinci aydan etibar?n h?r g?n bir ?d?d heyvaya “Yasin“sur?sini oxuyaraq acqar?na yem?k m?sl?h?tdir.

S?D:
M?sumlar?n t?kid etdiyi qida m?hsullar?ndan biri d? s?dd?r.?mam H?s?n(?) buyurub ki,babas? h?zr?t M?h?mm?d(?) s?d? ?ox xo?lay?rm?? v? h?mi?? s?d i??nd? buyururmu?:”Ey m?nim Allah?m,onu biz? m?bar?k q?l v? onu biz? art?r”.
H?zr?ti ?li(?) buyurub:”?? ?ey vard?r ki,yadda?? art?rar v? b?l??mi aparar;Quran oxumaq,bal v? s?d”
S?d?n t?rkibind? B v? D vitaminl?ri,kalsium,protein v? bir ?ox faydal? madd?l?r m?vcuddur.Hamil? xan?m k?rp?sinin sa?laml???,s?m?k v? sinir sisteminin d?zg?n formala?mas?n? t?min etm?k ???n s?dd?n ?ox istifad? etm?lidir.
Hamil? qad?n bilm?lidir ki,Allah-t?alan?n yaratd??? b?t?n n?m?tl?r g?z?ldir v? bu yarad?lm?? qida n?vl?rinin h?r birind? k?rp?y? laz?m olan vitaminl?r,z?lallar v? minerallar m?vcuddur.M?sumlardan t?r?v?z,zeytun,m?rci,f?nd?q,qoz,p?st?,badam v? bir ?ox qida n?vl?ri haqq?nda h?disl?r g?lib biz? ?atm??d?r v? elm d? sonralar bu qida madd?l?rind? olan vitaminl?ri v? onlar?n faydalar?n? a?karlam??d?r.H?r bir qidan?n ?z?n? xas vitaminl?ri var.Buna g?r? d? ?ziz xan?mlar imkan h?ddind? yedikl?rinin r?ngar?ngliyi v? keyfiyy?tin? diqq?t etm?lidirl?r.
Doqquzuncu aydan etibar?nh?r g?n s?d v? xurmaya “?nsan” sur?sini oxuyub acqarn?na i?m?lidirl?r.

ARMUD:
Armud bir ?ox vitaminl?rl? z?ngindir.Armud hamil? qad?nlara ?ox faydal?d?r.
?li(?) buyurur:”Armud yeyin,armud q?lbi cilalay?r”.”Armud q?lb? safl?q g?tirir,daxild? olan a?r?lar? Allah?n iznil? sakitl??dirir”.
? R?suallah?n (s.a.v) C?h?nn?md? g?rd?y? qad?nlar
Merac gec?sind? R?sulallah?n (s.a.v) C?h?nn?md? g?rd?y? qad?nlar.
(Qeyd edim ki, C?brail (?.s) Pey??mb?rimizi (s.a.v) R?c?b ay?n?n 27-ci gec?si g?yl?r? apard?. R?sulallah Meracda C?nn?ti, C?h?nn?mi, says?z hesabs?z ?eyl?r g?r?b, K?rsi, Ar? v? ruh al?mini ke?ib, ba?a d???lm?y?n, anlat?la bilinm?y?n bir ??kild? m?kans?z, zamans?z, c?h?tsiz olaraq ALLAHU t?alan? g?rd?.)
Hz. ?mir?l m?minin ?lid?n (a.s) bel? n?ql edilir:
Bir g?n m?n v? Hz. Fatim?, R?suallah?n (s.a.v) h?zuruna g?ldiyimizd?, ALLAH R?sulu ?ox a?lam??d?. M?n: Ya R?sulallah niy? a?lay?rsan? N?dir s?ni bel? a?ladan? dey? soru?dum. Bel? buyurdu:
M?ni Miracda g?yl?r? aparanda ?mm?timd?n b?zi qad?nlar? ?idd?tli ?zab i??risind? g?rd?m. Bax onlar?n hal?na a?lad?m.

Biri sa??ndan as?l? v?ziyy?td?, beyni qaynayark?n g?rd?m.
Bir ba?qas?n? dilind?n as?l?yk?n, bo?az?na C?h?nn?min pis qoxulu qaynar suyundan t?kd?kl?rini g?rd?m.
Bir ba?qas?n? sin?sind?n as?ld???n?, birisinin ?z b?d?ninin ?tini yediyi halda alt?ndan alovlar y?ks?ldiyini g?rd?m.
Bir dig?rinin ?ll?rinin ayaqlar?na ba?land??? bir v?ziyy?td?, ilanlar?n v? ?qr?bl?rin onu sancd???n? g?rd?m.
Bir ba?qa qad?n? g?rd?m ki, kor, kar v? dilsizdir. Eyni zamanda at??d?n bir sand???n i?in? qoyulmu?, beyni burnundan t?k?l?r v? v?cudu c?zam, s?d?f x?st?likl?rind?n par?a-par?a olmu?du.
Bir qad?n? is? alov t?ndirind? ayaqlar?ndan as?l? bir v?ziyy?td? g?rd?m.
Bir ba?qas?n?n g?rd?m ki, b?d?ninin ?tini at??d?n olan qay??larla k?sirdil?r.
Bir qad?n is?, ?z?n? v? ?ll?rini yand?rd??? halda ?z ba??rsaqlar?n? yeyirdi.
Bir dig?rini g?rd?m ki, ba?? donuz ba??, b?d?ni e???k kimiydi v? c?rb?c?r ?zab?n i?ind?ydi.
Hz. Fatim?, Ey m?nim h?bibim v? g?z?m?n nuru hans? s?b?b? g?r? onlar bel? ?zab g?r?rd?l?r? dey? soru?duqda, Pey??mb?rimiz (s.a.v) bel? buyurdu:
Q?z?m sa??ndan as?lan qad?n?n g?nah?, sa??n? nam?hr?ml?r? qar?? ba?lamamas? idi. Dilind?n as?lan qad?n, diliyl? ?rin? ?ziyy?t ed?n birisi idi. Sin?sind?n as?lan qad?n?n g?nah? h?yat yolda??na qar?? qad?nl?q borcunu yerin? yetirm?kd?n imtina etm?si idi. Ayaqlar?ndan as?lan qad?n ?rind?n icaz?siz bay?ra ??x?b ged?n qad?n idi. ?z b?d?nin ?tini yey?n qad?n?n g?nah?, ba?qalar? ???n b?z?nm?k idi. ?ll?ri ayaqlar?na ba?lanan?n g?nah? is? ?z?n? v? geyimini t?miz tutmayaraq, c?nab?t q?sulu etm?m?k, n?cisl?rd?n b?d?nini uzaq tutmamaq, namz?n?n y?ng?l? almaq idi. Kor v? dilsizin g?nah? bu idi ki, zinadan hamil? qal?b, yolda??n?n u?a?? kimi t?qdim etmi?di. V?cudunun ?tini qay??layan qad?n, a??q-sa??q geyinib b?d?nini ba?qalar?na b?y?ndirm?y? ?al??an qad?n idi. ?z?n? v? b?d?nini yand?rd?qlar? halda ba??rsaqlar?n?n yey?n qad?n, nikahs?z qad?n v? ki?il?ri bir-birin? ?atd?r?b g?nah i?l?m?kl?rin? v?sil? olan qad?n idi. Ba?? donuz ba??, b?d?ni is? e???k b?d?ni olan qad?n?n g?nah? s?z apar?b g?tirm?k v? yalan??l?q idi.

B?t?n bunlar? dan??d?qdan sonra Pey??mb?rimiz (s.a.v) bel? buyurdu:
?ox yaz?qlar olsun o qad?na ki, ?rini naraz? sal?r. N? xo?b?xt o qad?na ki, ?ri ondan raz?d?r.

? M?s?lman qad?n?n t?rc?meyi hal?
??rh g?nd?rin
08.01.2012 11:59?qid?si: Allah v? R?sulunun (s?llallahu aleyhi v? s?ll?m) buyurduqlar?n?n haqq oldu?una y?qinlikl? inanmaq v? bu yolda ?z?nd?n ?vv?l g?l?n saleh m?s?lmanlar?n, saleh s?l?fl?rinin metodunu d?rk ed?r?k h?yat?n?n b?t?n sferalar?na t?tbiq etm?k ???n ?lind?n g?l?n h?r ?eyi etm?k.

?xlaq?: Kamil ?slam ?xlaq?d?r.

Ni?an?si: B?t?n qaydalara riay?t edilmi? b?t?v bir hicabd?r.

?d?bi: H?ya, iff?t, ism?t v? t?mizlikdir.

N?mun? g?t?rd?y? ??xsl?r: M?minl?rin analar?, s?hab? qad?nlar v? b?t?n saleh qad?nlar.

Sevgisi: Yaln?z Allah v? R?sulu v? ?slamla ba?l? h?r k?s (h?r ?ey) ???nd?r.

Gizli ?m?ll?ri: Axir?ti xat?rlamaq, s?d?q?, gec? namazlar? v? d. q?bir ?zab?ndan qoruyacaq xeyir i?l?r g?rm?k.

Dostlar?: Dinin? ba?l?, ?xlaql? m?s?lman qad?nlar.

Sevm?dikl?ri: Allaha ??rik qo?maq, haram olan h?r ?ey, ?xlaqs?zl?q yayan insan v? d???nc? t?rzl?ri, ona m?hr?m olmayan ki?il?rl? t?klikd? ba? ver?n ist?nil?n ?nsiyy?td?n qorunmaq. Bir s?zl?, q?bir ?zab?na s?b?b olan b?t?n ?m?ll?r.

R??b?ti: Ba???layan (?afur) v? R?hmli (Rahim) olan Uca Allaha s?mimi ??kild? t?vb? etm?k.

Ail? h?yat?: Toyuna ancaq ?slami qaydalara riay?t etm?kd? (i?ki, musiqi, m?xt?lif xurafata g?tir?n ad?tl?r, qad?n v? ki?il?rin qar???b oturmas? v? s.) raz?l?q verm?k, h?yat yolda??na Allah?n icaz? verdiyi h?r ?eyd? tabe olub onu raz? salmaq.

M?qs?di: M?s?lman ail?sini in?a edib, ?sl ?slami d?y?rl?r? ?saslanm?? c?miyy?tin b?n?vr?sini qoymaq, ?mm?t? faydal? olan n?sill?r yeti?dirm?k.

?stirah?ti: Faydal? elm ?yr?nm?k, Quran ?zb?rl?m?k, zikr etm?k v? h?ddi a?madan b?d?ninin t?l?b etdiyi q?d?r dinc?lm?k.

G?zintisi: Allah?n Ad v? Sif?tl?ri haqq?nda ??ri?tl? qoyulmu? h?dl?r daxilind? d???nc? s?yah?tin? ??xmaq, onlar?n mahiyy?tin? varmaq,qohumlar?, x?st?l?ri ziyar?t etm?k, eyni zamandaail?si il? birlikd? halal g?zinti n?vl?rind?n z?vq almaq
Tanr? alt?nc? g?n?n gec saatlar?na q?d?r qad?n? yaratmaqla m???ul idi...

Bir m?l?k yan?na yax?nla?d? v? "Niy? bu s?f?r bu q?d?r zaman x?rcl?yirs?n?" dey? soru?du...
- Zaman x?rcl?yir?m, ??nki qad?n diqq?t ist?yir... Onu nec? yaratd???m? ?yr?nm?k ist?y?rs?nmi?
- ?lb?tt? ist?y?r?m...
- O ?r?yind? bir ?ox sevgiy? yer ver? bil?r... Ana - ata sevgisi, bac? - qarda? sevgisi, yolda? v? u?aq sevgisi...
?ncimi? h?r ?eyi ??fq?tl? yax??la?d?ra bil?r...
M?l?k qad?na yax?nla?d? v? ona toxundu:
"Onu ?ox yum?aq yaratm?s?n?z" dedi...
- B?li el?dir... Amma ayr?ca g?cl? d? yaratd?m...
Onun n?l?r? d?z?b n?l?rin ?hd?sind?n g?l? bil?c?yini t?xmin bel? ed? bilm?zs?n.
M?l?k qad?n?n yana??na toxundu...
- Tanr?m bu varl?q su s?zd?r?r y?qin!
- Su s?zd?rm?r, o g?zya??d?r...
- N? ???n?
- G?zya?lar? onun k?d?rinin, d?rdl?rinin, sevgisinin, t?kliyinin, ??kdiyi a?r?lar?n, q?rurunun g?st?ricisidir...

H?r ?eyi d???nm?s?n?z bu qad?n h?qiq?t?n m?ht???mdir!
- B?li el?dir! Qad?nlar?n ki?il?ri ?a?d?ran g?cl?ri vard?r... ??tinlikl?rl? ba?a ??xa bil?r v? ?ox a??r y?kl?ri da??ya bil?rl?r...
Q??q?racaq hala g?ldiyind? g?l?ms?y?r, a?layacaq kimi oldu?unda mahn? s?zl?ri s?yl?y?r, xo?b?xt oldu?unda a?layar v? qorxdu?unda q?hq?h? ??k?r...?nand??? ?ey u?runa d?y???r, ?dal?tsizliyin qar??s?ndad?r, yeni h?ll t?klifl?rin? h?r vaxt a??qd?r, ail?si ???n can?n? f?da etm?y? haz?rd?r... ?n pis an?nda dostunun yan?ndad?r... U?aqlar?n?n m?v?ff?qiyy?tl?rin? sevinc g?zya?? t?k?r... Yolda?lar?n?n m?v?ff?qiyy?tl?rind?n q?rurlanar... Yax?nlar?n? itirdiyind? ?r?yi qan a?layar, amma ?z?nd? h?yatla m?bariz? ed?c?k g?c? tapar...
Bir ?p???n, bir qucaq a??l???n q?r?q ?r?kl?ri yax??la?d?raca??n? bil?r...

Amma onun bir t?k s?hvi vard?r: ?z?n?n qiym?tsiz bir varl?q oldu?unu unudar...


Heart** (2012-02-11 09:57)
hamisini oxudum,ela idi twkr...ama sonuncu yazilan cumle ya sehvdi ya da men bawa duwmedim:S
Cavab | Sitat
RoYaLaRi ReaLLaSdiRmaGiN eN YaXsI YoLu OyaNmaQdiR...
saxara (2012-02-18 13:25)
gozel sozler, hem de qadinlarin mueyyen menada necib ustunlukleri xowdu. Movzu ucun tewekkurler.
Cavab | Sitat
Aysun-24 (2012-06-18 18:31)
Qadinin yaxsi olmasi kiwiden aslidi
Cavab | Sitat
Funeral (2012-06-18 20:34)
Bu cehennem ezabi ne qorxunc ne iyrencdi.gunah olmaz inwallah yazdiqlarim ama inana bilmrem ki Allah bendesine bu cur ezab versin.insan ne qeder qusurlu olsa da o pozgun qadinlara bu cur ezab vermez .onda hebsxanalar iwgence yuvasi olar.cox pis insanlar var duzdu pozgun qadinlar aile dagidan qadinlar.cezalarini cekmelidiler.ama bu cur iyrenc bagirsagni yemek nedi.burnundan beyni tokulsun.bedenini kessin.bu menzereni tesevvur elyrem nece iyrencdi.Allah kecsin gunahimdan o bilen meslehetdi ama men inana bilmrem ki o bendesine bu cur ezab versin.mence insanlari pis iwlerden cekindirmek gunah iwletmesinler deye qorxutmaq meqsedile yazilib.bunun real ola bileceyine inanmram
Cavab | Sitat
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife