Burcune gore sac rengin.

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
BEBE= (2012-07-07 14:56)
Qo?
Q?rar verm?kd? ??tinlik
?ekm?nize baxmayaraq ?ans h?r
zaman sizd?n yana. S?brli,
com?rd, hiyl?g?r v? t???bb?skar
Qo? qad?n? ???n q?z?l? sa??n h?r
tonu siz? ?ox uy?un.
Bu?a
Bu?a qad?n? h?r zaman
s?rprizl?r? a??q. X?susil? d?
e?qd?. Dost y???ncaqlar? v? sosial
??raitl?r, onun ???n imtina
edilm?z. Sa?laml?q bax?m?ndan
da enerjisi h?r zaman y?ks?k.
Sahibkarl???, m?qavim?ti v? ?sla
t?slim olmamaq x?susiyy?tl?ri il?
Bu?a qad?n? ???n ?n uy?un sa?
r?ngi q?z?l?n?n ?n a??q tonlar? v?
sar? r?ngdir.
?kizl?r
?ctimai sah?d? v? i? ??raitind?
h?r zaman ?n y?ks?kd? olma??
sev?r. ?n yax?n r?qibl?riyl?
q?sqancl?q s?b?biyl? probleml?r
ya?ay?r. Talih oyunlar?nda ?ans?
y?ks?kdir. H?yat?nda h?r an
k?kl? d?yi?iklik ed? bil?r. ?kizl?r
qad?n?, d?li, h?ssas v?
altproqram? qar?? dayanan
??xsiyy?ti il? sa? r?ngini bir ne??
h?ft?d? bir d?yi?dir? bil?r.
X?r??ng
P?rvas?zd?r, t?nqidl?r ?sla ?hval?n?
poza bilm?z. X?susil? i?
m?vzusunda h?r vaxt ?n yax??
oldu?unu d???n?r. Sa?laml???na
diqq?t g?st?r?r. Hadis?l?r
qar??n?nda tepkis?l davranmaz,
t?l?sik cavablar verm?z. Hissl?rin?
g?v?n?n, ??fq?tli v? romantik
X?r??ng qad?n?na, bal
k?p?y?nd?n uzanan a??q qumral
sa? r?ngi ?ox yara??r.
?ir
Ger??k yolda?l???n d?y?rini bilir,
h?r zaman liderdir. Sevdikl?rini
laqeyd etm?z. Ancaq i?
h?yat?ndak? monotonluq onu
qaraqabaq ed?r. Ehtirasl?, h?yati
v? enerjili olaraq odlu bir
qad?nd?r. Xarakterin? uy?un
r?ngl?ri se??r. Aslan?n yelesini
xat?rladan uzun, parlaq v? gur
sa?lara sahib olanlar ???n f?nd?q
qab??? ?n uy?un r?ng.
Q?z
Ba?? h?r zaman qar???qd?r, geriy?
d?n?b ke?mi?in m?hasibliyini
etm?yi sev?r. ?? m?vzusunda
s?hv ba???lamaz, m?v?ff?qiyy?t?
?atma?? bil?r. ?traf?ndak?lar?n d?
m?k?mm?l olmas?n? g?zl?y?r.
Zaman?n? evd? ke?irm?yi sev?r.
Onun ???n h?r ?ey nizaml? v?
t?hl?k?siz olmal?d?r. Q?sursuz
g?r?nm?k ???n ?al??an Q?z
qad?n?na platin tonlar? yara?ar.
T?r?zi
?traf? dostlarla dolu, ictimai
h?yat? ?ox h?r?k?tlidir. Ki?ik
probleml?r qar??s?nda i?i
m?mk?nl?y?n? buraxar. B?y?k
probleml?r qar??s?nda is? ax?na
avar ??km?yi sevir. T?r?zi qad?n?
inc? z?vql? n?zak?tli v?
q???ngdir. H?r zaman tarazl?q v?
g?z?lliyi tapma?? arzular. Diqq?t
??ks? d? ?i?irdilmi? olmal?d?r
sevm?diyi ???n qumral tonlar?
se??r.
?qr?b
N? ist?diyini bilir. M?qs?dini
m??yy?n edir, h?d?f? kilidl?nir v?
m?v?ff?qiyy?t? ?at?r. ?? h?yat?nda
asanca karyera sahibi olar. Pul
m?s?l?l?rini problem etm?z.
?qr?b cazib?darl??? f?rdi v?
qorunur. Sirr v? ehtiras ?n
?h?miyy?tli x?susiyy?tl?ri
aras?ndad?r. Q?z?l sar?s?, ya da
kuzguni
qara f?rq etm?z, ?h?miyy?tli olan
?traf?n? ayd?nlatmas?d?r.
Oxatan
Verdiyi q?rarlardan ??bh?y?
d??m?z, vaxt onu h?r zaman
haql? ??xar?r. N?zar?t ?lind?
tutma?? sev?r. Yeni ba?lang??lara
a??qd?r, f?rs?tl?ri yax??
qiym?tl?ndirir. Ax?na qap?lmaz,
t?dbirlidir. Xaric? d?n?k,
mac?ra??,
qaydalar? qoysa da tapdalama??
sev?n yay qad?n? ???n t?nd
qumral sa? r?ngi ?ox uy?un ola
bil?r.
O?laq
Duy?ular? ?n plandad?r, m?ntiqi
h?r?k?t etm?kd?n xo?lanmaz.
X?susil? e?q m?vzusunda ?ox
d???nm?d?n b?li dey?r. ?mtina
alma?? sevm?s? d?, ?st?n? d???n
v?zif?l?ri m?tl?q yerin? yetirir.
Zaman, romantizm v? ehtiras
onun ???n ?h?miyy?tlidir. F?th
etm?k sev?n o?laq qad?n? ???n
torpaq r?ngl?ri
?ox uy?un.
Dol?a
E?qd?n yana ?n parlaq b?rcl?r
aras?ndak? dol?a qad?n?, qeyri-adi
z?vql?r? malikdir v? isyankar. ??
h?yat?nda is?, s?lh, ?min-amanl?q
v? uy?unla?ma i?ind? i?i sev?r.
M?d?sin? meyllidir. ?st?lik tam
bir alver ??lg?n?m. Daim g?l?c?yin
qanadlar? ?z?rind? u?u?
hal?ndad?r. G?cl? v? d?qiq q?z?llar
Dol?a qad?n? il? b?t?nl??ir.
Bal?q
M?cadelicidir, ??tinlikl?rin
?hd?sind?n g?lm?yi bil?r. ?kili
?laq?l?rd? susqun olmas?na
baxmayaraq, sosial istiqam?ti
q?vv?tlidir. Sa?laml???na
?h?miyy?t verm?z. D?? v?
sabah?n ger??yi aras?nda g?z?n
Bal?q qad?n? romantik v? hissl?ri
g?cl? bir insand?r. S?n?t?
d??k?nd?r. Torpa??n b?t?n
r?ngl?ri Bal?q qad?n?na yara?ar.
Jaklina (2012-07-07 15:45)
Kakraz sacim kumraldir, yeni burcume uygun.dance
Cavab | Sitat
Perhaps, the most difficult thing is to give the name to feelings . . .
PIANOCU (2012-07-07 15:58)
Yes. Duzdu amigo.
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
BEBE= (2012-07-07 16:17)
Gerey mende sari edime fool
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
dunyali (2012-07-08 16:29)
twk duzdu
Cavab | Sitat
BEBE= (2012-07-08 18:06)
Fikr yazanda hansi burcden oldugnuzu da yazin:)
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
Jaklina (2012-07-08 19:02)
BEBE=, azzz bilmirsen ne burcundenem? Nc nc nc.neabeee
Cavab | Sitat
Perhaps, the most difficult thing is to give the name to feelings . . .
BEBE= (2012-07-08 19:48)
Jaklina, az seni bilreme bawqalarn direm.:D
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
zeher (2012-09-11 17:31)
Hecne uygun gelmedi. Yanliwdi hamisi.
Cavab | Sitat
met (2012-10-26 08:50)
Allaha qurban olum ele sacimda uygundu
Cavab | Sitat
DAGLAR ZIRVESI QARTAL UCUN,RUTUBETLI YARGAN KORAMAL UCUNDUR!!!
Jaklina (2012-10-26 08:54)
Xerceg burcuyem ve mene her wey yarawirdance.
Cavab | Sitat
Perhaps, the most difficult thing is to give the name to feelings . . .
[1] 2 >>
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife