Burclerin Yuxu sirri..

Language: Azeri   Türkce   Russian
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
BEBE= (2012-07-22 10:00)
QOC-Bu b?rcd?n olanlar ???n
a?l?n i?l?diyi real al?m daha
vacibdir,n?inki hu?suz v?ziyy?td?
d?rin yuxu al?min? dalmaq.Ona
g?r? onlar gec yat?b tez oyana
bilirl?r.Amma Qo?lar yuxunu ?la
yadda saxlay?rlar, ??nki onlar? a?l?
h?tta yuxudada i?l?yir.Oldu?u
kimi ?in ??xan pey??mb?rlik
yuxular? Qo?lara nadir halda
n?sib olur.
BUGA-Sa?lam h?yat t?rzi,sa?lam
qida v? sa?lam yuxu- Bu?alar
???n 3 ?sas h?yat
prinsipidir.Onlar ?zl?rini ?l?
al?b,laz?m olan m?qamda yuxunu
qova bilirler.Ancaq yuxusuz
qalmaq bu b?rc? ?ox pis t?sir
edir.Onlar ?ox ?lvan, r?ngli v?
?irin yuxular g?r? bilirl?r.H?r bir
yuxu konkret informasiya da??y?r
v? ?ox vaxt bu m?lumat dig?r
insanlar?n,h?tta bir ?sr ?vv?l
ya?am?? ?cdadlar?n h?yat?,
fikirl?ri il? ba?l? olur.
EKIZLER-Bu ikili i?ar? alt?nda
do?ulanlar?n yuxular?
qatmaqar???q olur.Onlar g?mrah
olsalar da yuxuya rahat
getmirl?r,a??r n?f?s al?rlar. ?kizl?r
havada u?an informasiyan?
?z?n? sanki s?ng?r kimi
hopdurur.Ancaq ba? a?m?rlar
ki,yuxu harada ba?lay?b,harada
bitir.Ax?am baxd?qlar? filmin v? ya
ya?ad?qlar? hadis?nin t?siri il?
qorxulu v? h?y?canl? yuxu g?r?
bil?rl?r.B?z?n yuxuda ?zl?rini
biraz d?yi?mi? formada k?nardan
g?r?rl?r.Oyanandan sonra da
?zl?ri il? s?hb?ti ??ur alt?nda
davam etdir?n ?kizl?r ?ox
d?rinliy? var?rlar.
X?r??ng-Yuxu d?nyas? XERCENG-
???n ikinci h?yatd?r.Onlar?
g?rd?y? yuxunun alt?ndak?
m?na,yozum he?
maraqland?rm?r.Sad?c?,sehirli,fantastic,y?ng?l
v? simvollarla z?ngin al?m
x?yalp?rv?r X?r??ngl?r?
xo?dur. X?r??ngl?r yuxularda
u?aql???ndak? kimi
oynay?r,qa??r,?z?n? xo?b?xt hiss
edir. X?r??ngl?r yuxuda qorxarsa
v? ya anla??lmaz v?ziyy?t?
d???rs?,oyan?r v?
fikirl??ir,g?r?s?n m?n b?dheyb?ti
?ld?rd?m, yoxsa o m?ni?
Reall?qla yuxunu qar??d?ran
X?r??ngl?r s?ras?nda lunatikl?r
?ox olur.
S?R-Yuxu il? ba?l? probleml?ri ?n
?ox ?irl?r da??y?r.Onlar yuxuda ?l?
bil?rl?r.Profilaktika m?qs?dil?
yuxu?nc? onlara masaj,vanna v?
soyuq su i?m?k m?sl?h?tdir ki,
orqanizm a??r yuxu d?nyas?na
rahat dala bilsin.Onun yuxular?
x?b?rdaredici olub,g?l?c?k v?
indiki zaman bar?d? informasiya
da??y?r.M?s?l?n:bir ?ir? iki d?f?
yuxuda ?yan olur ki,onun yax?n
r?fiq?sind? yan??a qar?? m?lh?m
var.O, yuxusunu yoza
bilmir.1h?ft? sonra bu qad?n
paltar qaynadark?n ?lini
yand?r?r.A?r?dan q?vr?lan zaman
bird?n yuxunu xat?rlay?r v?
r?fiq?sin? z?ng vurub,m?lh?m
bar?d? soru?ur.qad?n?n yuxusu
d?z ??x?r.
QIZ- Bu b?rcd?n olanlar ?zl?rin?
aid olan ?eyl?ri d? ba?qa birisinin
simas?nda g?r?rl?r.Y?ni qyuxuda
g?rd?y? ?z?d?r,eyni zamanda
?z? deyil.Cildd?-cild? d???r?k
onlar yuxuda maraql? h?yat
s?hn?l?ri il? qar??la??rlar.Zahir?n
soyuqqanl? g?r?n?n Q?zlar?n
romantik v? emosional hissl?ri
yuxuda ?z? ??x?r.Onlar?n
yuxusunda iri saylardan tutmu?
kral geyiml?rin?,m?asir texnikaya
kimi h?r ?ey var. ?g?r kiminl?s?
s?zl??ibs?,inciyibs?,bir s?zl?
m?s?l?ni h?ll edir:C?h?nn?m
ol.Ancaq h ?min gec? yuxuda
b?t?n d??m?nl?ri il? amans?z
m?bariz?y? qalx?r,ya da n?yis?
uzun-uzad? s?but edir.Q?zlardan
yax?? yuxuyozan da ??x?r.
TEREZ?-Onlar ham?dan ?ox
yuxuda u?ur,sonra tapp?lt? il?
d???r.Bu u?u? istirah?t v? z?vq
xarakterli ola bil?r v? ya
?ksin?,kimd?ns?
qorxmaq,qa?maq,h?r ?eyd?n ?l
?z?b,g?yl?r? ?mid aparmaq kimi
d? yozula bil?r. ?z? d? T?r?zil?r
n? vaxtsa olduqlar? yerin--
??h?r,k?nd,me??,tala ?z?rind?n
u?u? edirl?r. T?r?zil?r tez-tez
yuxuda m?harib?l?r,qanl?
d?y??l?r,t?bii f?laktl?r
g?r?r.Bel?l?ri h?yatda ruhi
c?h?td?n z?if olduqlar?ndan
mistik varl?qlar?n
cin,p?ri,damdabaca v? s.-in
obrazlar?n? da g?r? bilir.
EQREB-N? q?d?r t??c?bl? olsa da
?qr?b ?z? el?
"yuxuinsan”dem?kdir. Ist?nil?n
yuxug?rm? bel? insanlar?n
??uralt?na magik t?sir edib,d?rin
iz qoyur.Yuxular?n
r?ngar?ngliyind?n is?
dan??maqla bitm?z.?n xarakterik
cizgisi-insana heyvana v? ya
heyvan?n insana ?evrilm?sidir.Bu
onunla ba?l?d? ki, ?qr?bl?r v?h?i
t?bi?t?,q?dim ?cdad?na ruh?n
ba?l?d?r.Onun q?lbinin
d?rinliyind? h?l? d? v?h?i
mamontun duyulur.Yuxuda tez-
tez azan,qaranl?q me??d? yol
axtaran k???l?rd? ?a?-ba? qalan
?qr?bl? ???n bu ?slind?
siqnallardir.
BEBE= (2012-07-22 10:05)
OXATAN-Uzand?,g?z?n?
yumdu,g?c-b?la il? 7-8 saat? ba?a
vurub,aya?a qalxd? v? i?inin
dal?nca getdi.H?ddan art?q
oyan?ql?q v? fikir ??km?k onlara
maraql? yuxu g?rm?y? mane olur.
?g?r ist?s?l?r,Oxatanlar yuxuda
m?drik ideya v? abstraksiyalar
tapa bil?r. ?mumiyy?tl?,yuxular
al?mind? el? u?urlara ?ata bil?r
ki,dig?r b?rcl?r ona pax?ll?q
ed?r.Buna misal olaraq ixtira??
Kastanedan? g?st?rm?k olar ki,o,
m?hz yuxuda yeni lunaxodun
konstruksiyas?n? yi?mi?d?.
Oxatanlar g?rgin ?s?b
ucbat?ndan yuxusuzluq
x?st?liyin? daha tez tutulur.
OGLAQ-Onlar yuxuda o q?d?r
ixtiralar edirl?r ki,onlara bu
bax?mdan yaln?z bir m?sl?h?t
uy?un g?l?r:h?r g?rd?y?n?
inanma.Yaln?z ?nc?g?r?c? v?
mistik al?md?n ba?i ??xan adam
O?laqlar?n yuxusunu anlaya
bil?r.Dig?r b?rcl?r? nisb?t?n
m?hz O?laq b?rc?nd? olan
insanlar?n yuxuda ik?n
yadplanetlil?r t?r?find?n
o?urlanmas?,dig?r sivilizasiyalara
s?yah?t? getm?si ve ba?qa
al?ml?rin sakinl?ri il? ?nsiyy?t
qurmas? faktlar? daha coxdur.
?g?r O?laqlar yuxular?na on?m
vers?l?r,onda xeyli ir?li
gedib,geriy? d?n?s?n olmad???
bir labirint? girmi? olar.
DOLCA-Bu,yegan? b?rcd?r ki, oun
yuxular? il? ba?l? he? bir ??rh
verm?k lazim deyil.O, ?z? bildiyi
v? ist?diyi kimi yuxularini
yerb?yer edir,M?ller v? ya Freyd?
g?r? yozur. Dol?alar yuxular?ndan
h?zz al?r,?g?r o yuxusunu
dan?sanda kims? qulaqlar?nnan
vurursa ?s?bl??? bil?r.Dol?alar?n
yuxular? ictimai ?h?miyy?tli ola
bil?r.O,ba??na g?l?c?k faci? v?
q?zalar? yuxudada ya?ay?r,h?tda
do?malar? ile ba?l? x?b?rl?r al?r.
?g?r ist?s?,hadis?l?rin m?cras?n?
ba?qa istiqam?t? d?yi?? bil?r.Bu
b?rc?n sakinl?ri ???n
avanturist,yalan,hiyl? ile dolu
yuxular da xarakterikdir.
BALIQLAR-Onlar ???n rahat
yatmaqdan ba?qa h?yatda vacib
hec n? yoxdur. ?mindirl?r
ki,ist?dikl?ri vaxt
m?rg?l?yib,laz?m olanda
oyanacaq v? bunda he? n?
yoxdur. ?n geni? yuxu
tipl?ri:ideal h?yat
g?r?nt?l?ridir.M?s:q???n
boran?nda isti qumlu d?niz
sahilind? oturdu?unu g?r?
bil?r.Yuxuda arzulad???, evd?
ya?ayir.Mistik yuxular?nda is? o
qeyri-adi varl?qlarla,m?s?l?n
Sfinskl? s?mimi
s?hb?td?dir.Sa?lam v? uzun yuxu
baliqlara hava su kimi
laz?md?r.Normal 7-8 saat yuxu
onlar ???n azdir.
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
BEBE= (2012-07-22 10:11)
Men dogurdanda gorduyum yuxular elebil nevaxtsa yawamiwam:S
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
PIANOCU (2012-07-22 10:43)
BEBE=, he. Men en azi 7-8 saat yatiram. Imtahandan evvelse, hemiwe imtahan g?rurem yuxuda. Bu meni deli etsede, uje ?yrewmiwem. Birde men yuxuda sfinks g?rmesemde, Melekler ve Peygemberler (e), Seidlerle cox unsiyyetde oluram. Cox muqeddes ve mistik yuxular g?rurem. Twk Bebe.
Cavab | Sitat
Y?z defe zirveye baxinca, bir defe ZIRVEDEN BAX! )))
Jeni (2012-07-22 11:41)
Oglaq-bizi yad planetliler aparir:P
Cavab | Sitat
BEBE= (2012-07-22 11:53)
PIANOCU, deymez canim:)
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
BEBE= (2012-07-22 11:54)
Jeni, seni aparir?:P
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
MeLodiM_ (2012-07-22 13:23)
Astroloq BEBE=xanim her defe burcler haqqinda maraqli melumatlarini oxuyunda:P,oz burcumun xususiyyetlerine dahada heyran oluramfly2
Cavab | Sitat
Belkede hecne yaxsi deyil ama hersey yaxsi olacaq )
BEBE= (2012-07-22 13:26)
Nikmikyok, ele mende yaziramki heyran olasiz:D
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
BEBE= (2012-07-22 13:28)
Demey Jaklina yuxudan oyanb der goren bedheyebeti men oldurdum ya o menirofl
Cavab | Sitat
Bow Zaman Yoxdur, Bowa kecen zaman var. . . .
Jaklina (2012-07-22 13:40)
BEBE=
Demey Jaklina yuxudan oyanb der goren bedheyebeti men oldurdum ya o menirofl

Az ne bedheybet? Hec vaxt yuxuda bedheybet filan gormurem... Ama yeqin men oldurerem dee, menim elimden qurtulmaq olaaar ?? Caliw yuxuma girme:S
Cavab
Perhaps, the most difficult thing is to give the name to feelings . . .
[1] 2 3 ... 4 >>
Fikir yaza bilmek üçün qeydiyyatdan keçin.
Facebookda paylaş
« Forum | « Forum mövzular
Ana sehife